حدیث روز
صله رحم، خوش اخلاقى و خوش همسایگى، شهر‌ها را آباد و عمر‌ها را زیاد مى کند. پیامبر اکرم (ص)

شنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۳ 16 ذو الحجة 1445 Saturday, 22 June , 2024 ساعت ×
ویژه نامه به چه رای دادید ؟
10 خرداد 1402 - 12:09
شناسه : 9402
مروری بر کارنامه مجلس یازدهم... مجلس یازدهم که از ســوی رهبــر معظم انقلاب اسلامی مفتخر به عنوان مجلس انقلابی شــده اســت، از اولین روز کاری خود در حوزه نظارت و در حوزه قانون گذاری گام هــای مهمی برای تحول در قوانین اقتصادی و ریلگذاری صحیح برای اداره کشور برداشته است.
پ
پ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر نماینده شهرستان مبارکه، مجلس یازدهم که از ســوی رهبــر معظم انقلاب اسلامی مفتخر به عنوان مجلس انقلابی شــده اســت، از اولین روز کاری خود در حوزه نظارت و در حوزه قانون گذاری گام هــای مهمی برای تحول در قوانین اقتصادی و ریلگذاری صحیح برای اداره کشور برداشته است.

از مهمترین قوانینی که مجلس یازدهم با هدف اصلاح ســاختار اقتصادی کشــور و تحول در قوانین اقتصادی به تصویب رسانده است میتوان به قانون تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار ، جهش تولید مسکن، مالیات بر خانه های خالــی، جهش تولید دانــش بنیان، اصالح قانــون مالیات بــر ارزش افزوده، ســاماندهی صنعت خودرو، اصلاح ســاختار بانک مرکزی و… اشــاره کرد که برخی از این قوانین پس از دهها ســال انتظار در دستورکار مجلس یازدهم قرار گرفت و به تصویب رســید و درصورت اجرای دقیق و به موقع آنها میتوان شاهد تاثیر این قوانین در زندگی مردم بود.

مجلـس یازدهـم پـس از سه سـال از آغـاز بـه کارش، قوانیـن مهمـی را بـه تصویـب رسـانده کـه بسـیاری از آنهـا بـا هـدف اصلاح سـاختار اقتصـادی کشـور و تحـول در قوانیـن اقتصـادی مـی باشـد، بـا اجـرای دقیـق و بـه موقـع ایـن قوانیـن، در میـان مـدت اثرات مثبـت و تحـول آفریـن در اقتصـاد کشـور و معیشـت مـردم خواهـد داشـت، از جملـه ایـن قوانیـن:

 

مشاهده و دانلود 

 

ویژه نامه به چه رای دادید ؟

ثبت دیدگاه